Resto di Supernova+Regione H-II
2 Resti di Supernova della nostra Galassia
S. N. Tycho (VLA)
All Sky Survey

FIG. hh-01

FIG. hh-02

FIG. hh-03

FIG. hh-04
.
.
.
.
.
Sagittarius A -Radio (VLA)
Sagittarius A-Radio (VLA)
.

FIG. hh-04bis

FIG. hh-05

FIG. hh-05bis

FIG. hh-06
.
.
.
.
.
2 Resti di Supernova della nostra Galassia
Centro della Galassia in Infrarosso
.

FIG. hh-06bis

FIG. hh-07

FIG. hh-08
.
.
.
.
.
Cassiopea A nel Rosso
Cassiopea A in X con HEAD-B
Cassiopea A in X con HEAD-B
Centaurus X-3 (UHURU)

FIG. ii-01

FIG. ii-02

FIG. ii-03

FIG. ii-04
.
.
.
.
Crab Nebula in X con Pulsar
.
.
.

FIG. ii-05

FIG. ii-06

FIG. ii-06bis

FIG. ii-07
.
.
.
.
.
Eta-Carinae in X
.
.

FIG. ii-08

FIG. ii-09

FIG. ii-10

FIG. ii-11
.
.
.
.